Øyvind Østerud

Øyvind Østerud har vært professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1980. Han har særlig publisert om demokrati, styreformer og regimeendringer, geopolitikk og internasjonale konflikter, suverenitet og nasjonalisme. Østerud er forfatter av to innføringsbøker i statsvitenskap som er de fleste norske studenters første møte med faget.

Fra 1998 til 2003 ledet han makt- og demokratiutredningen, et stort tverrfaglig samfunnsvitenskaplig forskningsprogram som tok for seg demokratiets forvitring. Han har også vært styreleder på Institutt for fredsforskning, medlem av redaksjonsutvalget for forskningstidsskriftet Journal of Peace Research, og rådgiver for Den norske Nobelkomite. Østerud ble valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1995 og ble akademiets visepreses og deretter preses i perioden 2008-2011.